Kaktu.si

Informativni center Kaktu.si

Sponzor
AstroKaktus
Portal za informiranje in obveščanje slovenskih ljubiteljev kaktusov in drugih sočnic
AstroKaktus
 
Forum Podatki Članki Koledar del Zanimivosti Povezave Zbirke Kontakt

SLOVARČEK POJMOV

V članku Procesi presnove se pojavljajo nekateri pojmi, ki so bralcem bolj ali manj znani. Boljšem razumevanju v pomoč sem sestavil kratek slovarček pojmov, ki se v splošnem pojavljajo v botanični in vsej drugi literaturi, ki je povezana s kaktusi in drugimi sočnicami. Pojmi v slovarju so delno prirejeni našem področju, tako da v nekaterih primerih dodatno obrazložijo osnovno temo v članku. Posebna zahvala gre kolegoma Darkotu Dolencu in Juretu Slatnerju, ki sta s konstruktivnimi korekcijami pomagala pri izdelavi slovarja.

Bolj zahtevnim bralcem priporočam:
Leksikon CZ, Mikrobiologija
Leksikon rastlinskih bogastev, Petauer
Botanički Leksikon, Šugar
Slovar tujk, Bunc
A Concise Dictionary of Biology, Oxford University press, New York
The Illustrated Encyclopedia of Succulents, Rowley
Lexicon Biochemie, Jakubke...

Abaksialen - se oddaljuje od osi
Absorbcija - vpijanje
Adaptacija, aklimatizacija - prilagoditev organizma na tuje okolje ali spremembe podnebja
Adventivne korenine - nadomestne (zračne) korenine, ki poženejo neposredno iz stebla ali listov izven koreninskega sistema
Aerobni mikroorganizem - organizem, ki lahko živi le v prisotnosti kisika (uporablja kisik kot akceptor elektronov v presnovnih procesih)
Aerosol - suspenzija delcev (tekočine) v zraku
Aglutinacija - zlepljenje delcev; uničujoča sprememba v strukturi proteinov zaradi zunanjih, ponavadi kemijskih vplivov
Agria - Stenocereus (Machaerocereus) gumosus
Akceptor elektronov - atom ali molekula, ki v ioniziranem stanju privlači in sprejme elektrone
Aksialni snop - snop žil, ki vodi k areoli
Aksila - pazduha, zažetek med mamilami
Aksilarni brst - brst, ki požene iz pazduhe
Aktivni transport snovi - prenos snovi skozi membrano, kjer se snov na eni strani kemijsko veže na receptorje v membrani, na drugi strani membrane pa se odcepi
Aktivnost vode - relativna vlaga v mikroprostoru; stopnja nereda molekul vode (praktična uporaba pojma v teoriji mikrobiologije)
Aleuriospore - nespolne spore, ki nastajajo z brstenjem hif; majhne končne klamidispore
Alkalnost - lužnost, pH večji kot 7
Alkaloidi - alkalne organske heterociklične spojine, ki imajo v molekuli vezan vsaj en atom dušika. Kemijsko so zelo stabilne spojine, ki pa so fiziološko zelo aktivne. Nekatere vplivajo na delovanje živčnega sistema vretenčarjev in na nekatere presnovne mehanizme rastlin. Običajno so odpadek presnove, vendar imajo pogosto zelo učinkovito obrambno vlogo.
Anatomija - veda o notranji zgradbi organizmov
Angiosperme - rastline, ki formirajo seme v zaprtem osemenju; kritosemenke
Anhalamin - alkaloid
Anhalidin - alkaloid iz skupine tetraizohidrokinolinov
Anhalinin - alkaloid iz skupine tetraizohidrokinolinov
Anhaloidin - alkaloid iz skupine tetraizohidrokinolinov
Anhalonin - alkaloid iz skupine tetraizohidrokinolinov
Anomalija - nepravilnost
Anorganske snovi - kemijske snovi, ki ne vsebujejo razgrajenih rastlinskih ali živalskih odpadkov
Anter, anther - prašnica; del brazde na pestiču, kjer nastaja cvetni prah
Antibiotik - kemijska snov, ki jo producirajo mikroorganizmi in je toksična za bakterije
Antocianin - anthocyanum; v vodi topna rdeča in modra barvila, ki so raztopljena v osrednjih vakuolah celice
Apeks - vrh poganjka
Apikalni meristem - temensko tvorno tkivo; del tvornega tkiva v vrhu stebla, vršičkih poganjkov ali konicah korenin, kjer z delitvijo celic nastajajo nova tkiva
Apnenčasta zemlja - zemlja z veliko kalcijevega karbonata
Arabinoza - ena od sladkornih osnovnih komponent v strukturi sluzi
Arborescenca - drevesasta rast
Areola - specifičen organ kaktusov, ki tvori bodice, cvetove in plodove
Areolarni meristem - tvorno tkivo areole, ki proizvaja bodice, ščetine in cvetove
Areolni žilni snop - snop prevodnih vlaken, ki iz pokončnega obročastega spleta prevodnih vlaken vodi k areoli
Arilus - opna, ki delno ali v celoti obrašča semensko lupino. Razvije se iz stene plodnice (mikropile ali funikuluma); okrneli ostanek mesnate zunanje plasti semenske lupine, ki je nastal z omesenjevanjem zunanjega ovoja semenske zasnove in služi za raztros semena s pomočjo živali
Arizonin - alkaloid iz skupine tetraizohidrokinolinov
Aromatičen - dišeč, ki dehti
Artrospora - spora s tanko steno, ki nastane pri fragmentaciji hif, torej pri razpadanju micelija
Aseptičnost - neokuženost, nekontaminiranost
Asimilacijsko tkivo - plast celic s kloroplasti
Askus - vrečasta struktura gliv askomicet (zaprtotrosnice), v katerih nastajajo spore
Avksin - skupina rastlinskih hormonov, ki imajo indolno ali naftalensko osnovo in vplivajo na rast celic
Avtogamija - samoplodnost, nastajanje plodov in semen z oplo­ditvijo s pelodom iste rastline
Avtotrofija - sposobnost organizma, da uporablja CO2 kot poglavitni ali edini izvor ogljika
Backebergin - - alkaloid iz skupine tetraizohidrokinolinov
Barvast list - list, pri katerim je poudarjena ena barva ali več, nikoli pa zelena, bela ali kremasta
Barvna celica - celica, ki vsebuje večje količine barvil
Bazidij - posebna struktura bazidiomicet, ki nosi spolno nastale spore
Bazidiomicete - skupina gliv, ki tvori posebne oblike spor - bazidiospore
Betacianin - rdeče rastlinsko heterociklično barvilo, ko v redu kličnic nadomešča vlogo antocianinov
Betaksantini - rumena rastlinska barvila, ki nadomeščajo vlogo ksantinov
Betalaini - rumena, rdeča in purpurna vakuolna vodotopna barvila
Betič - grozdasto socvetje: osrednje podaljšano nerazvejeno vreteno s sedečimi neznatnimi cvetovi
Bil - nerazraslo votlo kolenčasto steblo trav
Biosinteza - nastajanje organskih snovi v živih organizmih
Bonsai - pritlikava drevesa, ki so oblikovana s skrbnim obrezovanjem podzemnih in nadzemnih delov
Brakteja ali ovršni listi - preoblikovani list, ki pogosto podpira ali obdaja cvet ali socvetje. Ponavadi je močno obarvan, da privablja žuželke, ko oprašijo cvet
Brazda - zgornji del pestiča; vrhnji del ženskega razmnoževalnega organa
Brst - nastavek lista, poganjka, komaj razvit iz popka
Bulbila ali zarodna čebulica - majhen popek v obliki čebulice, ki se razvije na steblu; npr. pri liliji; lahko ga odtrgamo in iz njega zraste nova rastlina
C-3 rastlina - rastlina z presnovnim procesom, kjer ogljikov dioksid podnevi prehaja v rastlino in se v fotosintetskem ciklusu pretvori v 3-fosfoglicerat
C-4 rastlina - rastlina z posebnim presnovnim procesom, kjer se ogljikov dioksid skladišči v obliki jabolčne kisline ali njenih soli - malatov in se takrat, ko je prisotna svetloba, fotosintet­sko presnavlja v sladkor
CAM (Crassulaceae Acid Metabolism) - poseben presnovni proces, v katerem se prejemanje in skladiščenje ogljiko­vega dioksida v obliki malata vrši ponoči, podnevi pa se malati razgradijo nazaj v CO2, ki se nato uporabi v fotosintetskem ciklusu
Candicin - alkaloid iz skupine fenetilaminov
Carnegin - alkaloid iz skupine tetraizohidrokinolinov
Carpus - karpus; plod
Cefalij - pri kaktusih visoko organizirano zgoščeno drobnocelično tkivo brez internodijev, ki služi le za produciranje cvetja in plodov. Zaščiten je z gosto prevleko ščetin in vlaken
Cel list - nedeljen enostaven list
Celica spremljevalka - živa podolgovata parenhimska celica v žilah, ki se bočno stika z sitasto cevjo in skrbi za dovajanje energije za transport sladkorja v sitastih celicah
Celici zapiralki - par celic, ki oblikujeta režo in kontrolirata pretok plinov
Celična membrana - plazmelema, ovojnica, ki obkroža celično tekočino
Celična stena - neživa struktura iz prepletenih plasti celuloznih vlaken, ki tvori zunanjo ovojnico celice
Celuloza - organska dolga členasta molekula, sestavljena iz glukoznih enot; je glavna sestavin rastlinskih celičnih sten
Cepljenje - združevanje dveh rastlin, koder na zgornjo odrezano ploskev spodnjega, koreninskega dela ene vrste fiksiramo odrezan brst druge rastline. Na spoju se kambija obeh rastlin zrasteta
Cevast cvet - venčni listi so zrasli v cvet
Citokinin - rastlinski hormon, ki pospešuje delitev celic in uravnava razvoj rastline
Citozol - celična raztopina med celično steno in vakuolo
Cortex - skorja; plast sočnega parenhimskega tkiva pod povrhnjico
Cotyledon - kotiledon; klični list zametka ali sejanca
Cvet - razmnoževalni organ cvetnic; kratek poganjek cvetnic z omejeno rastjo, katerega listi so preobraženi v zvezi s spolnim razmnoževanjem; deli cveta so prašnik, plodni listi in cvetno odevalo
Cvetišče - razširjeni vrh cvetnega peclja; osrednji del koška, kjer so nameščeni številni cvetovi (košarice); ploščato, izbočeno, skledičasto, čašasto in podaljšano
Cvetna os - Sestavlja jo cvetni pecelj in cvetišče; poganja neposredno iz korenine in nosi enega ali več cvetov
Cvetni pecelj - Poganjek, ki nosi cvet ali socvetje
Cvetni venec - notranje cvetno odevalo, sestavljeno iz venčnih listov (zunanji sestavljajo časo)
Cvetno odevalo (periant) - enojno (vsi list enaki) ali dvojno (zunanji čašni in notranji venčni listi ); obdaja prašnike in plodne liste
Čaša - zunanji krog listov cvetnega odevala; čašni listi so največkrat zeleni
Čašna cev - pri zraslih čašnih listih se spodaj oblikuje čašna cev
Čašni listi (čaša) - listi, ki sestavljajo čašo (zunanje cvetno odevalo)
Čebula - organ za shranjevanje hranil, ki se ponavadi oblikuje pod površino in se uporablja za razmnoževanje
Čebulni gomolj - odebeljen podzemni del stebla, s katerim se rastlina razmnožuje
Češulja - grozdasto socvetje, čigar cvetni peclji se od spodaj navzgor krajšajo, tako da so vsi cvetovi bolj ali manj v isti ravni
Členek - del rastlinskega stebla med dvema kolencema
Dehidracija - izguba vode
Dekarboksilacija - odstranitev -COOH skupine oz CO2 iz spojine
Delitev - način razmnoževanja rastlin, pri katerim se rastlina razdeli na dva kosa ali več, ki imajo del koreninskega sistema in enega ali več poganjkov ali brstov
Delno odporna rastlina - sobna rastlina, ki potrebuje za zdravo rast najmanj 10-12°C
Derivativna celica - celica ki nastane pri delitvi inicialne meristemske celice in je drugačna od ostalih
Dermatogeno tkivo - plast tkiva nad temenskim tvornim tkivom, ki se razrašča v povrhnjico
Destilirana voda - čista voda brez raztopljenih snovi
Difuzija - premikanje delcev (v raztopinah) v smeri nižje koncen­tracije; fizikalno: težnja k nižji energiji
Dihidroizokinolin - alkaloid iz skupine fenetilaminov
Dihotomnost - cepljenje vej ali stebel v dva simetrična dela; cepljenje rastnega vršička oz. apikalnega meristema
Dikotiledon - kritosemenka, katere kalček ima dva klična lista
Dimorfnost - formiranje dneh različnih oblik
Diploid - vrsta, ki ima dve garnituri enakih kromosomov (običajna oblika večine organizmov)
Disperzija - razpršenost
Distribucija - razširjenost; porazdelitev
Diterpen - organska molekula, v kateri je sestavljeno 20 ogljiko­vih atomov v dveh ali štirih obročih, npr. rastlinski hormon giberelin
Dlakavi listi - listi so pokriti s tankimi , razmeroma dolgimi podobnimi izrastki povrhnjice
Dlanasto deljen list - List, pri katerim pet ali več delov (krp, rogljev) izhaja iz istega dna (podobno kot pri prsti iz dlani)
Dolgovalovno sevanje - oddajanje elektromagnetnih valov z valovno dolžino, večjo od vidne svetlobe
Dominanca - prevladovanje ene lastnosti nad ostalimi
Drenaža - umetno odvajanje vode z vgrajenimi podzemnimi odvodi
Drevo - lesnata trajnica z izrazito oblikovanim deblom in krošnjo nad njim
Družina - sistematska skupina, ki obsega bližnje sorodne rodove
Dvocepen - Ob listnem peclju, globoko zrezana listna ploskev
Dvodomna rastlina - semenovka, pri kateri je spol ločen; moški in ženski cvetovi se nikoli ne razvijejo na isti rastlini
Dvojni ali vrstnat cvet - cvet, ki ima dva ali več krogov venčnih listov
Dvojno cvetno odevalo - cvetno odevalo je iz čašnih in venčnih listov
Dvoletnica, dvoletna zelika - rastlina, ki v prvi vegetacijski dobi razvije samo vegetativne organe, v drugi pa reproduktivne (cvetovi, semena) in nato odmre; zaključi svoj življenjski krog v dveh rastnih sezonah
Dvopernati list - list, ki je sestavljen iz lističev, te pa spet sestavljajo lističi
Dvoredna namestitev listov - nameščeni so vzdolž listne osi v dveh nasprotnih vrstah
Dvoroden - rastlina. Ki je nastala s križanjem dveh različnih rodov
Ekologija - veda o vplivu okolja na organizme in obratno
Eksotična rastlina - rastlina, ki ni doma na našim območju
Ekspanzija - širjenje, raztezanje
Embrio - zametek, zarodek
Encim - kemijska snov, ki sodeluje oz. pospešuje neko kemijsko reakcijo ali proces; proteinski katalizator, ferment
Endemit - vrsta, ki je naravno razširjena v nekem omejenem področju
Endosperm - hranilno tkivo v semenu kritosemenk
Endospore - odporne spore, ki večinoma služijo za razmnoževanje nekaterih vrst bakterij. Nastajajo v materinskih celicah ali hifah in so precej odpornejše kot vegetativna struktura, iz katerih so nastale
Enodomna rastlina - moški in ženski cvetovi so ločeni, vendar so vedno na isti rastlini
Enojni ali nevrstnast cvet - cvet z enim krogom venčnih listov
Enoletnica, enoletna zelika - rastlina, ki zaključi svoj življenjski krog v enem letu; zimo preživijo le semeni
Epidemija - razširitev bolezni na neobičajno večje število primerkov v istem času
Epidermis - povrhnjica
Epifit - rastlina, ki raste na drugi rastlini, a je ne izkorišča (ni parazit)
Epifit ali priraslika - rastlina, ki raste na drugi rastlini, največkrat na drevesih npr. mnoge orhideje in praproti in jih ne zajeda. Korenine črpajo deževnico in zračno vlago, hranilne snovi pa dobivajo iz humusa, ki se nabira v pazduhah vej
Epikotil - rastni vrh kalčka, ki se nahaja med kličnima listoma
Epikutikularni vosek - praškasti vosek, ki nastaja na površini kutikule
Eukariot - organizem, ki ima v celici izoblikovano jedro
Fasciacija, fasciacija temenskega meristema - nenormalno razraščanje temenskega tkiva, ki tvori kristatno ali monstruozno obliko
Fascikularni kambij - meristemsko področje, del kambija znotraj žil
Felogen - kambij, ki tvori pluto
Fenetilamin - osnovna komponenta nekaterih tiraminskih alkaloidov
Fertilizacija - oploditev; proces združitve razmnoževalnih celic
Fertilnost - sposobnost oploditve; rodnost, plodnost
Filament - prašnična nit
Filodij - razširjen listni pecelj, ki je videti kot list in tudi prevzema njegovo nalogo
Filokladij - sploščeno, listu podobno preobraženo steblo ; npr. listi asparagusa, kaktej
Fiziologija - veda o življenskih procesih organizmov
Flavonoid - rastlinsko barvilo
Floem - del žile, ki prenaša sladkor in ostale presnovne snovi od listov navzdol
Fosforilacija - vezava fosfatne skupine, običajno za oksidativen namen
Fotosintetsko aktivna svetloba - del svetlobnega spektra, ki omogoča fotosintezo (z valovno dolžino približno 400 - 700 nm)
Fotosinteza - kemijska reakcija, ki jo pospešuje svetloba; v rastlinskem svetu nastajanje sladkorja iz vode in CO2 s pomočjo barvil in svetlobe
Fungicid - kemična snov, ki uničuje glive, še posebej tiste, ki povzročajo glivične bolezni
Funikulus - stebriček, ki povezuje ovulo (semenska zasnova) s placento
Galaktoza - sladkor
Geofit - rastlina s podzemnim delom, ki je sposobna daljša obdobja preživeti v mirujočem stanju
Germinacija - kalitev
Giberelin - rastlinski hormon, ki pospešuje delitev celic in rast v dolžino
Glandula - žleza (pri kaktusih nad areolo; izloča sladkorni sirup)
Glavna korenina, koren - glavna korenina konične oblike, razmeroma kratka, v zgornjem delu odebeljena, mesnata
Glikozid - organska molekula, ki vsebuje vezan enostaven sladkor in nesladkorno komponento
Glive - skupina brezklorofilnih organizmov, ki imajo v celicah prava jedra
Globularen - sferična, potlačena kroglasta oblika
Glohida - kratka, tanka odpadna bodica, tipična za opuncije. Na površini ima nazaj obrnjena razcepljena vlakna, tako da ima harpunasto obliko
Glukan - polimer glukoze (celuloza, glikogen, škrob...)
Glukozid - organska molekula, ki ima vezano glukozo
Gnojilo - organske in anorganske snovi, ki jih treba dodajati zemlji za izboljševanje rodovitnosti
Gojena sorta - dobimo jo z gojenjem v nasadih, ne pa z zbiranjem in iskanjem v naravi
Golec - osemenje zraslo s semenom; takšno seme imajo trave
Golosemenke - rastline, ki nimajo pravega cvetu (najpogosteje formirajo seme v storžih); semenske zasnove niso zaščitene s plodnico
Gomolj - odebeljeno podzemno steblo, na primer pri krompirju; organ, ki omogoča rastlini, da preživi neugodne razmere
Grlo - odprt konec zvončastega ali cevastega cveta
Grm - olesenela rastlina, ki se razveji nizko pri tleh in ne oblikuje debla
Grozd - na osrednjem podaljšanem vretenu so nameščeni pecljati cvetovi zalistjih ovršnih listov; peclji cvetov so nameščeni spiralno in se proti vrhu krajšajo
Habitus - oblika, videz
Halofit - rastlina, ki uspeva v slanih tleh
Halucinogenost - povzročanje prividov
Haploid - ima en set kromosomov (npr. spolne celice, primitivnejši mikroorganizmi...)
Havstorij - sesalna cev; pri glivicah cevasta hifa, s katero gliva izsesava celice, okoli katerih se naseli
Heksaploid - ima šest garnitur kromosomov
Heliamin - alkaloid iz skupine fenetilaminov
Hemiceluloza - policeluloza, celulozi podoben polisaharid
Hermafrodit - ima moške in ženske plodne organe na isti rastlini; obojespolnik
Hibrid - organizem, ki nastane z spojitvijo spolnih celic dveh genetsko različnih organizmov
Hidrofil - organizem, ki uspeva v vlagi ali vodi
Hidroliza - razpad spojin v prisotnosti vode; običajno razpad spojine v kislino in bazo (ali alkohole) pri dodajanju vode
Hidroponika - način gojenja rastlin v vodi, ki vsebuje hranilne snovi
Hidrostatski pritisk - pritisk mirujoče tekočine na predmet - npr. na steno posode ali na membra­no celice, v kateri je nižji pritisk
Hifa - osnovna valjasta celica gliv
Higrometer - naprava za merjenje vlažnosti zraka
Hilum - vdrtina v semenu, kjer je pripeto vlakno plodnice
Hipodermis - spodnja plast povrhnjice
Hipokotil - del kalčka (stebla) med korenino in kličnimi listi, kjer se razporeditev žil v koreninah preoblikuje v razporeditev žil v steblu
Hitin - polisaharid, sestavina oklepa členonožcev in celične stene večine gliv
Hlamidispora - aleurispora; aseksualna spora, ki nastane iz vegetativne celice glive; vegetativni tros z izredno debelo steno
Hordenin - alkaloid iz skupine fenetilaminov
Hormon - organska spojina, ki kontrolira rastne in presnovne procese
Hormon za ukoreninjenje - kemična snov v obliki prahu ali tekočine, ki pospešuje razvoj korenin
Humus - mešanica zemlje in večjih količin organskih odpadkov (živalskih ali rastlinskih)
Idioblast - specializirana celica, ki je bistveno drugačna od priležnih celic in služi za posebne namene, npr. kopičenje sluzi ali kristalov
Iglast list - listna ploskev ima obliko igle (pri iglavcih)
In vitro - v steklu, v kulturi
In vivo - v živem organizmu
Inaktivacija - izguba biološke aktivnosti
Inhibicija - zaviranje nekega procesa
Inicialna celica - začetna celica v primarnem meristemu, ki se razdeli, vendar ena ostane inicialna, druga pa postane del stebla
Inicialno področje - meristemsko področje na temenu, kjer se nahajajo inicialne celice
Inokulacija - vnos neke snovi v hranilno kulturo
Insekticid - kemična snov, s katero uničujemo žuželke ali druge škodljivce
Interfamiliarnost - značilnosti, ki se pojavljajo pri sorodnih družinah
Interfascikularni kambij - kambialno področje v sočnem tkivu med žilami
Intergeneričnost - značilnosti, ki se pojavljajo pri sorodnih rodovih
Interkalarni meristem - plosko meristemsko področje na bazi nekega organa, npr. bodice, cveta ali prašnika znotraj starega nemeristemskega tkiva
Internodij - del stebla med dvema (listnima) kolencema
Invazivnost - sposobnost hitrega razmnoževanje nekega organizma v novem okolju
Irigacija - namočenost zemlje
Izokrožen listni rob - listni rob z le rahlo nakazanimi, zaokroženimi listi
Izopelotin - alkaloid
Jagoda - sočen zaprt plod s številnimi semeni v omesenelem osemenju
Jajčasti listi - listna ploskev jajčaste oblike brez koničastega vrha in z zaokroženim dnom
Jezičasti cvet - venčni listi cveta pri košaricah so spodaj zrasli , zgoraj pa jezičasto podaljšani (npr.pri veliki majetici)
Kačnik - rastlina, ki jo uvrščamo v družino kačnikov ali Araceae
Kalcifilnost - sposobnost nekaterih rastlin, da lahko uspevajo na apnenčastih tleh
Kaliks, čašni listi - zunanji, spodnji cvetni listi
Kaliptra - koreninska čepica, skorjasta zaščita koreninskih vršičkov
Kalitev - fizikalne in kemijske spremembe v semenu, ko seme začne rasti in se razvijati; prva stopnja v razvoju rastline
Kalus - brezoblično tkivo, ki nastaja na poškodovanih mestih kambija; rast tkiva v umetnih pogojih
Kambij - meznik, celičje med lesom in lubjem; rastna plast meristemskih inicialnih celic med ksilemom in floemom, ki izdeluje sekundarni ksilem (les) v eno smer in sekundarni floem (lubje) navzven
Kambij - sekundarno tvorno tkivo-meristem, ki se deli v nova tkiva v vseh smereh
Kapilarnost - naravno dvigovanje vode v omejenih območjih, na primer v prsti, kadar je lonček v stiku z vodo
Kapsula - semenski tulec, sestavljen iz več plodnih listov
Karotenoidi - rumeni, oranžni ali rdeči pigmenti, ki se topijo le v maščobah in sodelujejo v fotosintezi. Nahajajo se v posebnih telescih - plastidih - v celicah zunaj vakuole
Katalizator - snov, ki pospešuje kemijsko reakcijo, vendar se sama ne spremeni
Kisla tla - tla, ki vsebujejo malo ali so celo brez apna; vrednost pH manj kot 6,5
Klas - grozdasto socvetje, sestavljeno iz sedečih cvetov na osrednjem podaljšanem vretenu
Kleistogamija - samoopraševanje znotraj cvetu, ki se sploh ne odpre
Klon - populacija genetsko enakih organizmov
Klorenhim - chlorenchyma, posebno presnovno sočno tkivo, ki v celicah vsebuje telesca z barvili - kloroplaste - in služi predv­sem za fotosintetsko presnovo
Klorofil - zeleno barvilo rastlin, ki pretvarja svetlobno energi­jo v kemijsko (sprejema energijo fotonov in jo pretvarja v reduk­tivno obliko - vodikove ione). Čeprav si pod imenom klorofil tolmačimo enokomponentno barvilo, pri večini rastlin kloroplasti vsebujejo več kemijsko različnih zelenih barvil, ki sprejemajo energijo različnih nivojev oz. jakosti. Zato fotosinteza ne deluje le v UV spektru, kot je ponavadi tolmačeno, ampak tudi v vidnih svetlobnih spektrih
Kloroplast - delec (plastid, organel), ki vsebuje klorofil
Kloroza - nenormalno izgubljanje barve in bledenje listov zaradi pomanjkanja klorofila
Kobul - na skrajšanem srednjem vretenu izhajajo dolgopecljati cveti skoraj na istem mestu; zgornja površina kobula je lahko bolj ali manj ravna, poloblasta ali oblast
Koencim - sestavni pomožni del encima
Kolence - mesto na steblu, kjer izraščajo listi
Kolenhim - pektinozno ali hemicelulozno živo celično tkivo, ki tvori oporno oz. zaščitno ovojno podkožno tkivo rastline. Sčasoma se celične stene tako odebelijo, da organi celice propadejo in tako nastane mrtvi sklerenhim
Kompost - organska snov z veliko vsebnostjo humusa, ki je nastal z razgradnjo rastlinskih ostankov
Koničast list - listna ploskev se končuje s konico
Konidij - aleuriospora; nespolna spora (vegetativni tros), ki nastaja z razpadom ali zažetjem glivnih niti
Kopjasti list - list v obliki kopja z dvema rogljema
Korenika - največkrat vodoravno rastoče podzemsko steblo, iz katerega rastejo novo poganjki; korenika ima sposobnost shranjevanja hranilnih snovi in vode, ki jih rastlina po potrebi črpa
Koreninska gruda - korenine skupaj z zemljo ali kompostom
Koreninski in stebelni vrat - mesto na bazi ali v središču rastline, iz katerega rastejo stebla in korenine
Koreninski laski - dolge sesalne celice, ki poženejo izpod periderme korenin pri navlaženju.
Koreninski primordij - gruča meristemskih celic, ki tvori korenino
Koščičast plod - zunanji del osemenja je omesenel, sočen, notranji trd, navadno ima po eno seme
Košek - gosto socvetje, sestavljeno iz jezičastih ali cevastih cvetkov na poloblastem ali ploščatem skupnem cvetišču; cvetove obdajajo ovojkovi listi (košarice) , značilno za družino košaric
Krebsov ciklus - ciklus presnove citronske kisline, v katerem se piruvat oksidira v CO2, obenem pa nastaja visokoenergetski NADH2
Kristali - trdni, homogeni delci čiste organske ali anorganske snovi, predvsem oksalatni kristali, ki nastanejo znotraj celice
Križanec (hibrid) - potomec staršev, ki se genetsko razlikujejo; starši so lahko različne sorte, druge vrste ali rodu, ne morajo pa biti iz različnih družin
Križanec F1 (hibrid F1) - prva generacija rastlin, dobljena z križanjem dveh čistih starševskih linij
Kromoplast - celični delec, organel (plastid), ki vsebuje pigmente
Krona - mesto na bazi ali v središču rastline, iz katerega rastejo stebla in korenine
Krovni ali podporni listi - ovršni list, ki raste blizu cvetne čaše, po zunanjosti je pogosto podoben venčnemu listu in je včasih močno obarvan
Kserofit - rastlina, ki uspeva na suhih tleh
Ksilem - del žile, ki skrbi za transport vode v rastlini
Kultivator - novejši izraz za sorto; pomeni varieteto ali sorto, ki izvira iz gojitve ali žlahtnenja in ni samonikla
Kutikula, semenska - zaščitno tkivo semena
Kutin - mastna ali voščena zgornja plast povrhnjice, ki ščiti rastlino pred zajedalci, vodo in okužbami
Lactifer (laticifer)- cev ali organ, ki vsebuje in pri poškodbi izloča mleček - lateks
Lamaireocerin - alkaloid
Lat - na vretenu so mnogocvetni stranski poganjki
Lateks - prozorna ali obarvana tekočina, ki se izceja iz latificerjev prerezane rastline
Ledvičast list - list ima obliko ledvice ali fižola
Lemairin - alkaloid
Lesni kambij - plast meristemskega tkiva, ki napram sredici stebla tvori olesenelo, na zunanji strani pa lubje;
Lesno vlakno - dolga, debelostenska celica z ligninskimi stenami
Lignin - kompleksna organska molekula, ki z vezavo na druge sestavine poveča odpornost celične stene. S tem tkivo oleseni.
Lihopernat list - pernato sestavljen list, ki se končuje z lističem
Lijast cvet - trobentast cvet pri vrstah, kot je narcisa
Lipid - organska spojina, ki ima podobne lastnosti kot maščoba
List - večinoma sploščen, žilnat organ rastlin z omejeno rastjo in običajno nežne zgradbe; list je pritrjen na steblo s pecljem (pecljat list) ali brez peclja (sedeč list)
Listi v vretencih - oblika listov, kjer trije ali več listov izhajajo iz enega kolenca
Listič - del sestavljenega lista
Listna kožica - pokončen kožnat privesek na prehodu listne nožnice v listno ploskev, na primer pri travah
Listna ploskev - najbolj razvit del lista; običajno sploščena, redkeje valjasta ali cevasta; po členjenosti listne ploskve ločimo enostavne in sestavljene liste
Listna rastlina - rastlina, ki jo gojimo zaradi njenih listov
Listna rožica - krožna , šopasta namestitev listov okoli stebelnega vratu, konca poganjka ali središča rastline
Listni kompost - deloma prepereli listi, ki jih uporabljamo v mešanicah prsti, da pomagajo zadrževati vlago in obenem naredijo prst bolj zračno
Listni pecelj - del lista med steblom in listno ploskvijo, ni vedno razvit
Listni potaknjenec - list, z navadno pripadajočim pecljem, ki ga uporabljamo za razmnoževanje
Listni rogelj ali listni segment - del deljenega lista
Listno rebro - glavna žila, od katere se odcepljajo stranske žile
Listopadna rastlina - rastlina, ki ji na koncu rastne dobe odpadejo listi
Listovka - deloma prepereli listi, ki jih uporabljamo v mešanicah prsti, da pomagajo zadrževati vlago in obenem naredijo prst bolj zračno
Loculus - majhna votlinica v rastlinskem ali živalskem telesu; plodnični predal
Lophocerein - alkaloid
Lubje - zunanja plast mrtvih celic z debelimi stenami, impregni­ranimi z suberinom (pluto)
Lusk - sejalni plod; suho osemenje; glavica iz pestiča in z dveh plodnih lusk, ki se dvoloputasto odpirata
Lušček - sejalni plod z istimi lastnostmi kot lusk, le da je skoraj okrogel
Macdougalin - alkaloid
Mačica - klasu podobno, navadno viseče socvetje z enospolnimi cvetovi
Mahovnat steber - palica ali valj, prekrit ali napolnjen z vlažnim mahom, ki rabi za oporo rastlinam; vlažen mah spodbudi, da se na rastlini razvijejo zračne korenine in se vrastejo v mahovnat steber
Makroelementi - elementi, ki jih tkiva vsebujejo v večjih količinah, npr. dušik, kalij, fosfor...
Medcelični prostor - zračni prostor med celicami
Medena rosa - lepljiv, sladek izloček nekaterih žuželk (listne uši, bele mušice)na listih in steblih
Medena ustna - spodnji list cvetnega odevala pri orhidejah, ki je bolj razvit kot drugi listi, in upognjen navzdol
Medovniki - različno oblikovane tvorbe na cvetnih listih; v njih nastaja sladka, tekoča medicina, ki privablja žuželke
Meristem - vsako rastlinsko tkivo, ki je sposobno rasti z delitvijo celic
Meristemoid - celica v starem tkivu, ki je postane meristemska le za kratek čas, npr. celice zapiralke pri režah, trihomi...
Meskalin - alkaloid
Metabolizem - biokemijski proces pretvorbe snovi živih organizmih, presnova
Mezofil - področje pod povrhnjico, ki je bogato s kloroplasti in služi za prevajanje plinov in svetlobe ter za fotosintezo
Micelij - razpredeno tkivo glivičnih hif
Mikroelement - element, ki ga rastline potrebujejo v minimalnih količinah, npr. baker, mangan...
Mikroklima - temperatura in vlažnost zraka neposredno ob rastlini; klima ali ozračje na zelo majhnem prostoru, kot na primer v notranjosti stekleničnega nasada in se razlikuje od ozračja v okolici
Mikrookolje - lokalno okolje, ki pogosto pogojuje uspevanje rastline
Mikropropagacija - razmnoževanje rastlin s tkivnimi kulturami
Mikrotom - nož za rezanje tkiva za mikroskopijo
Mimikrija - vizuelna prilagoditev rastlin v takem smislu, da so zaradi podobnosti z okoljem neopazne
Mitohondrij - organel v celici, v katerem nastaja energija pri oksidaciji organskih snovi
Mitoza - proces delitve jedra pri višjih organizmih
Mleček - mlečnat sok, ki priteče iz odrezanih površin pri nekaterih sobnih rastlinah, kot sta Ficus elastica decora in Euphorbia
Močivirska rastlina - rastlina, ki raste na mokrih, močvirskih tleh
Monohidrat - spojina, ki ima v molekuli vezano eno molekulo vode
Monokotiledon - kritosemenka, ki ima na kalčku le en klični list
Monstruoznost - oznaka za deformirano rastlino, ki ima spremenjeno tipično geometrijo oz. obliko
Morfologija - veda, ki se ukvarja z rastlinskimi oblikami
Mrazna plazmoliza - ločitev notranje membrane celice (protoplas­ta) od celične stene zaradi izhajanja vode iz celice v medcelični prostor, kjer se zaradi mrazu tvorijo kristali ledu
Mrazno utrjevanje - aklimatizacija oz. postopno privajanje na nižje temperature, kar je posledica predhodnega postopnega izpos­tavljanja nižji temperaturi
Mutacija - spontana genetska sprememba, ki prinese nove dedne lastnosti (pisani listi, barva cvetov)
Mutagen - snov ali dejavnik, ki povzroči mutacijo (dedno spremembo), npr. sevanje ali kemikalija
Narobe jajčast list - listna ploskev je jajčaste oblike;zgornji del širši kot spodnji
Nasprotni list - listi ali brsti, ki poganjajo paroma na nasprotnih straneh stebla
Nazobčani listni rob - oblika listnega robu
Nefibrozni ksilem - ksilem brez lesnih vlaken, pogost pojav pri kaktusih
Nekroza - razpadanje, razkrajanje
Nektarij - struktura oz. organ, ki izloča sladkorni sirup za privabljanje živali - opraševalcev ali raznašalcev semen
Nepravi plod - vrsta plod ali soplodja, pri katerem mesnati del ne izvira iz plodnice
Nevrstnat (enojen) cvet - cvet z določenim številom venčnih listov v enem obroču
Nevtralna tla - tla, ki niso niti kisla niti bazična; vrednost pH je 6.5-7-5
Nodij - kolence, mesto na steblu, kjer izrašča popek ali list
Nukleus - celično jedro; organel, ki nosi genski material - kromosome
Občutljiva rastlina - sobna rastlina, ki potrebuje temperaturo najmanj 15°C; prenese običajno znižanje pod 15°C
Obdobje mirovanja - čas, ko rastlina naravno preneha rasti in se ustavijo tudi drugi procesi zaradi nizkih temperatur in kratkih dni; pri nekaterih rastlinah listi odpadejo ali celo odmrejo
Obdobje rast - obdobje, ko rastlina poganja mlade poganjke
Objemajoč list - list se ovija okoli stebla in ga objema
Obrezovanje rastlin - način rezanja vej in poganjkov; potrebno, da se rastline ne razraščajo nekontrolirano;
Odporna rastlina - sobna rastlina, ki daljši čas prenese temperaturo pod 7°C
Odščipavanje ali pinciranje - odstranjevanje poganjkov; z njim se pospeši košata rast ali dozorevanje
Ogljikovi hidrati - organske spojine, osnovni produkti fotosinteze; vsebujejo predvsem ogljik, vodik in kisik. Sem spadajo sladkorji, glukani, škrobi in celuloze
Oidij - gliva iz družine monilij; plodne celice nekaterih gliv, ki nastajajo z razpadanjem micelija
Oko - speči brst
Okrogel list - list ima bolj ali manj okroglo obliko brez izrazitega vrha in dna
Oksidacija - reakcija, v kateri snov odda elektron; spajanje s kisikom
Oksidativna fosforilacija - proces nastajanja visokoenergijskega fosfatnega člena znotraj nosilca elektronov
Oprašitev - prenos pelodnega prahu na brazdo v cvetu
Organel - z membrano ovito telesce znotraj celice, ki ima poseb­no funkcijo, npr. jedro, kloroplast, mitohondrij, kromoplast itd.
Organogeneza - nastanek nekega organa
Organska kislina - organska spojina, ki ima v molekuli vezano -COOH skupino in v vodni raztopini reagira kislo
Organske snovi - kemijske snovi ali gnojila, ki so nastala z razgradnjo rastlinskih ali živalskih snovi
Osmotski tlak - lastnost raztopine, v kateri zaradi raztopl­jene soli pride do pretoka vode oz. tlaka vode napram prostoru z nižjo koncentracijo soli. Ta sila je posledica težnje materije k čim nižji energiji, torej k izenačevanju koncentracije
Osrednje matično celično področje - plast začetnih celic v prvot­nem tvornem tkivu, običajno temenskem, ki tvorijo sekundarne meristeme, nikoli pa ne izdelujejo stalnega tkiva
Osrednje rebro - osrednji del listnega ogrodja; običajno je močno in privzdignjeno, v njem je glavna listna žila
Ovarij - spodnji del pestiča, kjer nastajajo semenske zasnove; skupaj z okolnim tkivom tvori plodnico
Ovršni list - sam ali več jih obdaja cvet ali socvetje (košek)
Padavica sejancev - bolezen, pri kateri sejanci poležejo, ker jih napadejo glive
Pakobul - vreteno socvetja se končuje s cvetom, ki se prvi odpre, pod njim se razvijeta dva nasprotno bameščena pecljata cveta
Papila - enocelična izboklina na listni ploskvi
Papila - posebna izbočena oblika celic povrhnjice
Parazit - organizem, ki zajedalsko živi in povzroča poškodbe na drugih organizmih
Parenhim - kakršnokoli mehko tkivo iz živih, približno enako velikih in nediferenciranih tankostenskih celic
Parna prevodnost - prepustnost materiala za prehod oz. pretok pare; prevodnost povrhnjice za vodne hlape
Partenokarpija - nastanek plodu brez oploditve plodnice
Pasivni transport - difuzija, transport snovi skozi membrano v smeri nižje koncentracije
Patogenost - povzročitev poškodbe na okuženih gostiteljih
Pazduha - kot med zgornjo površino lista in/ali peclja in veje, ki ga nosi; cvetni brst se velikokrat pojavi v listni pazduhi
Pektin - organska makromolekularna spojina, ki povezuje celice v tkivo; medcelično lepilo
Pelotin - alkaloid
Perforacija - luknjičavost
Periderma - plutovinasta prevleka korenin in starih delov rast­line, ki nastaja na plutastem kambiju
Periferni meristem - področje delitve celic pod meristemom povrhnjice, ki producira celice sredice in zunanjega dela stebla
Perikarpel - zunanji ovojni del plodnice; pri kaktusih nastane iz tkiva stebla
Perisperm - hranilno tkivo v semenu nekaterih kritosemenk
Perlit - vulkanska kamenina, ki jo ekspandirano uporabljamo v mešanici prsti, da jo rahlja, zrači in vpija vodo
Pernato sestavljen list - listi so sestavljeni s lističev, ki so nameščeni ob strani in na koncu vretena
Pesticidi - preparati za uničevanje škodljivcev, ki skozi listne dele z vodo prodrejo v rastlinski sok, ki ga škodljivci sesajo
Pestič - ženski organ cveta, sestavljen iz plodnice in brazde
Pestič - ženski organ cveta; sestavljen je iz brazde, vratu pestiča, plodnice
Peščena glinasta prst - dobra in kakovostna prst, ki je sestavni del lončnične mešanice, zmešana iz enake količine gline, peska in vlaknastih ostankov
Petale - venčni listi; notranji cvetni listi med zunanjimi cvetnimi listi in pestičem
PH - negativni logaritem koncentracije vodikovih ionov v raztopini; merilo za kislost oz bazičnost
Pikiranje - prvo presajanje sejancev ali ukoreninjenih potaknjencev v drugo posodo ali gredo, kjer imajo dovolj prostora za nadaljnjo rast
Pilocereidin - alkaloid
Pilocerein - alkaloid
Pinciranje (vršičkanje) - odstranjevanje poganjkov; s piniciranjem se pospeši košata rast ali dozorevanje
Pisan list ali cvet - zelen list ali cvet, ki je rumeno, belo ali kremasto lisast, pikast ali obrobljen
Placentacija - namestitev semenskih zasnov v plodnici
Plastid - celična telesca z dvojno ovojno membrano, ki imajo posebne funkcije
Plazmalema - membrana, ki loči vsebino celice od celične stene
Plazmoliza - kolaps celične vsebine pri izcejanju vode iz celice, npr. v prisotnosti visokokoncentrirane raztopine ali pri zmrzovanju tkiva
Plesen - vsak s prostim očesom viden micelij gliv
Pleva - ovršni listi (krovna pleva, ogrinjalna pleva) v socvetjih; večkrat je porasla z resicami; značilna je za trave
Počitek - obdobje, navadno po zimi, ko rastlina preneha rasti in počiva
Podhladitev vode - fizikalni pojav pri mirujoči čisti vodi, da kljub podhladitvi pod 0°C ne tvori ledu
Podolgast list - listna ploskev je daljša kot širša
Podzemni poganjek - izraste iz korenine, običajno ob vznožju rastline in je en način vegetativnega razmnoževanja
Poganjek - mlada rastlina, ki zraste z korenin roditeljske rastline
Pokovec - zaprt plod iz dveh plodičev s suhim osemenjem; tudi večsemenski;ob zrelosti razpade na enosemenske plodiče
Pokrovne rastline - nizko rastoče rastline, ki gosto prekrijejo tla med drugimi rastlini
Polgrm - grmičasta rastlina med grmom in trajno zeliko; stebla in spodnji del stranskih poganjkov so oleseneli, zgornji deli neoleseneli; vsako leto ali vsakih nekaj let odmrejo in in na olesenelih delih poženejo novi
Polimorfnost - lastnost rastline ali rastlinske vrste, da oblikovuje več različnih form (oblik)
Poliploid - ima tri ali več garnitur kromosomov
Polisaharid - organska molekula, sestavljena iz dolge verige enostavnih sladkorjev (kaloza, glukan,sluzi, škrob, celuloza...)
Polprezimna rastlina - rastlina, ki je občutljiva na mraz in zmrzal in ne preživi zime na prostem
Popek - nezrel list ali cvet, ki je pogosto zaščiten s tršimi luskami
Poprh - naravna mokasta ali voskasta prevleka na listih nekaterih sobnih rastlin
Populacija - skupina primerkov neke vrste na določenem območju
Potaknjenec - del rastline (list, steblo, poganjek ali korenina), odrezan za vegetativno razmnoževanje rastline
Praprot - velika skupina rastlin brez cvetov, ki so po zunanjosti zelo različne; imajo sestavljene listi, ki so ponavadi veliki in razdeljeni, steblo, ki je ponavadi rizom in korenine; razmnožujejo se s sporami, ki se navadno razvijejo na listih
Prašnica - zgornji del prašnika, moškega razmnoževalnega organa , kjer nastaja pelod (cvetni prah)
Prašnik - moški razmnoževalni organ v cvetu; sestavljen iz prašnične niti in prašnice, ki je iz dveh polprašnic s prašnimi vrečkami; v njih nastaja pelod
Premenjalni ali spiralni listi - na vsakem kolencu je samo en list; črta, ki veže vse liste po vrsti pa poteka spiralno
Presajanje - prestavljanje rastline iz premajhnega lonca v primerno večji lonec, v katerem bo lahko naprej razvijala koreninski sistem
Presajevanje - rastlino prenesemo z mesta, kjer je seme vklilo, ma mesto, kjer bo kasneje rasla in cvetela
Pretegnjenost - pretirano visoka in šibka rast; pojavi se, ko so rastline v pretemnem prostoru ali pa so postavljene preveč skupaj
Prezimno trdna rastlina - rastlina, ki zdrži zimo na prostem v naši geografski širini
Prilisti - listom podobni, večinoma parni izrastki na dnu pecelja
Primarni floem - začetni, najprej formirani floem v žilah
Primarni strženov trak - področje mehkih parenhimskih celic v olesenelem snopju žil, ki povezuje stržen s skorjo in ni produkt žilnega kambija
Primarno tvorno tkivo - primarni meristem; primarno tvorno tkivo temena, korenin, vegetativnih točk
Primordij - zametek oz. zasnova organa; plast meristemskih celic, ki tvori organ, npr. cvetni ali primordij bodice; primordij bodice kaktusov je modificiran listni primordij
Priraslika (epifit) - rastlina, ki raste na drugi rastlini,največkrat na drevesih npr. mnoge orhideje in praproti in jih ne zajeda. Korenine črpajo deževnico in zračno vlago, hranilne snovi pa dobivajo iz humusa, ki se nabira v pazduhah vej
Pritlika - (živika ali stoln) steblo, ki raste po talnem površju in se v presledkih ukoreninja; lahko postane samostojna rastlina
Prokambij - področje s celicami žil, ki so še meristemske
Protoderma - del nastajajoče povrhnjice, tik preden se celice povečajo in tvorijo zrelo povrhnjico
Protoplast - vsebina celice znotraj celične stene
Prst - za vrtnarje sobnih rastlin ponavadi pomeni mešanico, narejeno iz šote (kompost brez zemlje) ali sterilizirane prsti (kompost na osnovi gline)in še nekaterih dodatkov, kot so pesek, apno in gnojila
Psevdocefalij - pravem cefaliju podobno področje na vrhu ali strani kaktusa, ki je zelo volnato in ščetinasto in je obenem področje cvetenja, vendar ne zajema temena
Pulpa - sočno tkivo, ki zapolnjuje plodnico
Puščičast list - listna ploskev ima obliko konice na puščici
Radiacija - sevanje
Ramnoza - enostavni sladkor
Rastlina dolgega dne - rastlina, ki potrebuje za cvetenje več ur svetlobe na dan, kot pa je lahko dobi po normalni poti
Rastlina kratkega dne - rastlina, ki potrebuje za cvetenje manj ur svetlobe na dan, kot pa je lahko dobi po normalni poti
Rastlinjak - prostor z ogrevalnimi in drugimi napravami za gojenje zahtevnejših rastlin iz drugih podnebnih razmer
Rastlinsko okno - okno z vmesnim prostorom, kjer uspevajo lončnice
Rastna substanca - hormon
Rastni vršiček - vrh poganjka ali korenine, iz katerega rastejo mladi poganjki
Razmnoževanje - pomnoževanje rastlin, bodisi s semeni ali vegetativno
Razmnoževanje s pršilcem - idealen način razmnoževanja pod steklom, pri katerim uporabljamo avtomatični prišilec in ogrevalnik prsti
Receptakulum - cvetni del, ki oskrbuje (podpira) cvetne organe
Redukcija - kemijski proces, v katerem snov prejme elektrone
Rehidracija - ponovno sprejemanje vode v izsušeno snov
Respiracija - dihanje; nastajanje energije pri razpadanju organskih snovi v dihalnih organelih - mitohondrijih, kjer nastaja CO2 in voda
Ribuloza - enostaven spadkor, bistven za vezavo CO2 pri fotosintezi
Rizom - korenika: odebeljeni del stebla, ki se vodoravno razrašča, navadno delno pod zemljo; iz njej izraščajo navpično navzgor brsti, navzdol pa korenine
Rod - (genus); skupina, v kateri je zajetih več bližnjih sorodnih vrst rastlin
Rozeta - krožna, šopasta namestitev listov okoli stebelnega vratu, konca poganjka ali središča rastline; listi poženejo iz podzemnega ali spodnjega dela nadzemnega stebla tik nad zemljo in so razvrščeni v krog okoli stebla
Rožka - plod košaric, na primer regrata; suh zaprt plod z enim samim semenom
Sadrofil - rastlina, ki je prilagojena na rast v sadri
Saguaro - Carnegiea gigantea
Samoplodnost - oploditev s pelodom iste rastline
Sandia - Eriosyce
Saponin - glikozid; v vodi povzroči pen­jenje
Saprofit - gniloživka, razkrojevalec; organizem, ki uspeva na odmrlih tkivih drugih organizmov
Sedeč list - list, ki je pri dnu razširjen in objema steblo; je brez listnega pecelja in se proti dnu zožuje
Sejanec - mlada rastlina, ki se razvije iz semena
Sekundarni floem - floemsko tkivo, ki nastaja iz žilnega kambija navzven
Sekundarni ksilem - ksilemsko tkivo (les), ki nastaja iz žilnega kambija navznoter
Sekundarno tvorno tkivo - sekundarni meristem; tvorno tkivo kambija in felogena
Seme - razmnoževalni organ višjih rastlin; nastane v plodnici po oploditvi
Senita - Lophocereus schotii
Sepale - čašni listi; zunanji, spodnji cvetni list
Siljenje - spodbujanje predčasnega cvetenja ali plodenja s spremembo rastnih razmer
Simbioza - sožitje dveh organizmov, kjer imata oba korist
Sistematični pesticid ali fungicid - pesticid ali fungicid, ki ga rastlina vsrka s tal ali listov in se porazdeli po vsej rastlini enako
Sitasta celica - podolgovata luknjičava celica floema, ki skrbi za transport sladkorja in asimilatov
Skalnjak - del vrta, ki v zmanjšanem obsegu ponazarja naravno alpsko okolje. Sestavljen je iz kamenja, med katerim so vdolbine s prstjo za različne rastline
Sklerenhim - tkivo iz debelostenskih mrtvih ligninskih celic
Sluz - spolzka vodovpojna snov , navadno iz mešanice polisaharidov
Sluzna celica - celica, ki izdeluje in skladišči sluzi
Socvetje - cvetni nastavek, ki nosi več cvetov
Sočnica - (sukulenta); rastlina z mesnatimi listi in stebli, ki vsebuje tkivo za shranjevanje vode in je prilagojena za rast v suhih razmerah
Sodopernat (parnopernat) list - list ima razvite parne lističe
Soplodje - nastane iz socvetja, dela vitez enotnega plodu (murva, hmeljev storž)
Spatha - (spata); tulec, velik ovršni list, ponavadi zelo barvit, ki ovija betičasto socvetje (Flamingovec, Spatifil)
Splet žil - valjast splet prevodnih vlaken
Spora - celica nespolnega razmnoževanja cepljivk, steljčnic, lišajev, praproti; oblika glivične celice, ki nastane iz glivične celice v neugodnih pogojih
Sporangij - trosnjak; posebni organi, kjer nastajajo spore (endospore)
Spore - trosi; posebne zelo obstojne razplodne celice gliv z čvrsto opno, ki v ugodnih pogojih (vlaga, temperatura) vzkalijo in z rastjo hif tvorijo micelij
Spužvasti mezofil - parenhimsko sočno tkivo
Srčast list - list ima obliko srca
Srčna korenina - močna korenina, včasih odebeljena, ki raste navpično v zemljo
Staminodij - preobražen sterilni prašnik; lahko je podoben listom cvetnega odevala in ima enako nalogo ali pa je preobražen v medovnik
Steblo - rastlinski organ praprotnic, golosemenk, kritosemenk; na njem poženejo listi in razmnoževalni organi; razvije se nad koreninami; po njem se prevajajo hranilne snovi
Steklenjak - objekt, narejen delno ali v celoti iz stekla, največkrat je to dodatek hiši
Sterilen - neploden
Sterilnost - brez živih organizmov
Sterol - oznaka za skupino organskih cikličnih kompleksnih alko­holov
Stigma - zgornji del pestiča, brazda
Stolon - pritliki podobno vodoravno plazeče se stebelce, ki poganja korenine in na koncu en sam poganjek
Stoma - reža, odprtina v povrhnjici, skozi katero se vrši pretok plinov
Strofiola - mesnat privesek na funikulusu (ostanek povezave semena s plodnico)
Strok - plod rastlin iz družine stročnic (metuljnic); razvije se iz enega plodnega lista; sestavljen je iz dveh delov, v obeh so semena
Stržen - tkivo v srednjem delu stebla rastline, sredica
Strženov snop - snop prevodnih vlaken, ki se nahaja v strženu
Strženovi trakovi - področje z sočnim tkivom v obroču prevodnih vlaken, ki služi za sukulenten stik med jedrom in skorjo
Subprotodermalni meristem - periferni meristem; stranski del primarnega temenskega tvornega tkiva
Subsidiarni celici - celici spremljevalki; sosednji celici pri celicah zapiralkah, nastali iz skupnega meristemoida
Substomatalni kanal - cevast prostor, ki povezuje predel listne reže s fotosintetsko aktivnim delom parenhima in tako omogoča izmenjavo plinov v steblu
Substrat - podlaga
Subtropsko področje - toplo področje blizu tropskega pasu z občasnim mrazom v področjih stran od ekvatorja
Sukcesivni kambij - etažni kambij, vrsta sekundarnega kambija
Sukulenca - lastnost nekaterih rastlin, da v sočnem tkivu skladiščijo večje količine vode in preživijo daljša sušna obdobja
Sukulenta - (sočnica); rastlina z mesnatimi listi in stebli, ki vsebuje tkivo za shranjevanje vode in je prilagojena za rast v suhih razmerah
Suličast list - list ima obliko konice na sulici (oleander)
Suspenzija - gomogena mešanica dveh snovi, kjer gostejša netopna snov v obliki drobnih delcev plava v redkejši snovi
Ščetinaste dlačice - toge, dolge, navadno nekoliko bodejo
Ščitast list - list v obliki ščita
Škrob - organska snov, sestavljena iz dolge verige glukoznih enot
Škrobno zrno - plastid, ki vsebuje shranjen škrob
Šopasta rastlina - iz ene korenine požene veliko stebel, ki delajo šop, če ostanejo skupaj
Šota - delno razgrajene rastline, ki so rasle na vlažnih tleh; mahova šota nastane v glavnem iz šotnih mahov in se uporablja za lončne prsti; prepušča zrak, zadržuje vodo in ne vsebuje plevelov ali bolezni
Štrleč list - list, ki izrašča skoraj vodoravno iz stebla
Talno ogrevanje - način ogrevanja prsti z napeljanim električnim kablom alo cevjo z vročo vodo
Tanin - čreslova kislina, ena izmed taninskih kislin
Tanin - čreslovina; estri aromatskih kislin z glukozo oz. sladkorji
Tehuanin - alkaloid
Temenska dominanca - prevladovanje rasti temena napram rasti stranskih brstov
Tenzija - negativni tlak; vlek
Terarij - delno ali popolnoma zaprta posoda iz stekla za gojenje sobnih rastlin
Terestrična rastlina - rastlina, ki raste na tleh
Termalna toleranca - vzdržljivost rastline oz. tkiva na visoke temperature
Terpeni - skupina organskih spojin, derivati izoprena; pogosti predstavniki aromatičnih rast­linskih olj in smol
Testa - semenska lupina
Tetrahidroizokinolin - organska spojina iz dveh obročev ogljikovih atomov z vključenim dušikom, ki je osnova skupine alkaloidov
Tetraploid - ima štiri garniture kromosomov
Tinktura - alkoholni izvleček iz rastlin
Tiramin - biogen amin, ki zvišuje pritisk in krči maternico
Tirozin - aminokislina, ki nekoliko pospešuje rast in deluje kot poživilo
Tkivna kultura - gruča celic oz. tkiva, ki jo gojimo v sterilnih pogojih
Toksin - zelo strupena snov, ki jo producirajo mikroorganizmi in že v mikrokoličinah povzroči na živih organizmih hude poškodbe
Toleranca - vzdržljivost, trpežnost (mrazna, toplotna)
Tonoplast - membrana, ki obkroža vakuolo
Topiarij - spretnost obrezovanja lesnatih rastlin v geometrijske, fantazijske in druge zapletene oblike; najbolj primerna sta pušpan in mirta
Topla greda - greda, ki jo ogradimo z okvirjem in pokrijemo s prozornim pokrovom, lahko s steklenim, ki ga odpiramo kot okno ali s plastičnimi folijami
Traheida - tanka, dolga mrtva cevasta celica v žilah (v sekundarnem ksilemu), ki služi za pretakanje vode v rastlini
Trajnica - rastlina, ki večkrat cveti in ne odmre po vsakem cvetenju
Transpiracija - izhlapevanje vode iz rastline skozi reže
Trihom - rastlinski lasek
Triploid - ima tri garniture kromosomov
Triterpen - terpen iz treh terpenskih enot; mednje sodijo saponini
Trn - preobražene veje, deli vej, listi, prilisti ali njihovi deli
Tropsko področje - področje blizu ekvatorja z dokaj stalnimi temperaturami brez hladnih obdobij
Tros - celica nespolnega razmnoževanja cepljivk, steljčnic, lišajev, praproti; nastaja v trosovniku
Trosišče - sestavljajo ga trosovniki, v katerih nastajajo trosi; pri praprotih je običajno na spodnji strani pernatih listov
Tulec - isti kot ovršni list
Tvorno tkivo - meristem; tkivo rastlinskih organitmov, grajeno iz izodiametričnih embrionalnih celic
Utrjevanje - postopno prilagajanje sadik, ki so rasle v toplih razmerah, na okolje, v katerem bodo rasle na prostem
Vakuola - osrednji predel celice, kjer so v vodi raztopljene razne snovi, omejen z membrano - tonoplastom
Valovit listni rob - plitvo, bolj gosto nazobčan rob
Varieteta - rastlina, ki se od drugih rastlin iste vrste razlikuje po nekaterih manj pomembnih lastnostih
Vaskularne reže - sekundarni strženovi trakovi med snopi žil, zapolnjeni z mehkim sočnim tkivom (parenhimom), ki nastane iz žilnega tkiva med rastjo žil
Vaskularni kambij - tvorno tkivo v žilah dvokaličnic, ki tvori vaskularne žile
Vaskularni snop - snop žil
Vegetativno razmnoževanje - način razmnoževanja z razdelitvijo rastline
Venčni list - sestavni del cvetnega odevala ali venca; praviloma opazen in barvit del rastline
Venec - notranji krog listov cvetnega odevala, ki ga sestavljajo bolj ali manj barviti venčni listi
Virulenca - patogenost; sposobnost povzročanja poškodb v gostitelju
Vitalno barvilo - barvilo, ki ga vpije živo tkivo, mrtvo pa ne; npr. z metilrdečim barvilom se ugotavlja življenska sposobnost tkiva
Vitamini - organske snovi, ki imajo pomembno funkcijo v presnovnih procesih, posebno dihalnih
Vitica - tenak preobražen poganjek na stebli ali listu, ki se lahko ovija okoli bližnje opore in omogoči rastlinam vzpenjanje
Vlažilec - naprava za zviševanje stopnje vlage
Vodna rastlina - rastlina, ki raste deloma ali v celoti v vodi
Vodni potencial - notranja energija vode; zaradi težnje k čim nižji energiji pride do sil, ki potiskajo vodo k prostorom z nižjem vodnim potencialu
Volnat list - pokrit z volnatimi dlačicami, ki so tanke, mehke in se prilegajo površini (planika)
Vrat - stebelce, ki povezuje brazdo s pestičem pri ženskem razmnoževalnem organu
Vretenasta namestitev - na istem stebelnem kolencu je po troje ali več listov okoli stebla
Vročinsko utrjevanje - proces, ki pri povečevanju temperature povzroči v rastlini take spremembe, da je odporna proti vročini
Vrsta - sistematska skupina rastlin, ki so si genetsko podobne; potomci so podobni staršem; vrste se razmnožujejo s semeni
Vrstnat cvet - cvet, ki ima dva ali več krogov venčnih listov
Vzporedno progasto žilnat list - številne, približno enake, ne razrasle žile potekajo od dna do konca lista
Weberidin - alkaloid
Weberin - alkaloid
Zalistje - mesto med listnim pecljem in steblom, iz katerega poženejo mladi poganjki ali cvetni popki
Zamenjava vrhnjega sloja prsti - dodajanje sveže prsti rastlini v posodi brez presajanja
Zaplesnitev - bolezen na mladih rastlinah; povzroča jo gliva ki se pojavi, kadar semena preveč zalivamo
Zaprt plod - osemenje se ne odpre, seme se ne razširja samo, ampak z osemenjem vred
Zaprt prevodni sistem - prevodna struktura, v kateri so pokončni snopi med seboj povezani z prečnimi vlakni; premostitvena prevodna vlakna
Zelnata rastlina - rastlina, ki nima olesenelega stebla
Zigomorfnost - nesimetrija v obliki cvetov; dve polovici cveta sta simetrična le v enem prerezu
Zimski vrt - objekt, narejen delno ali v celoti iz stekla kot dodatek hiši za gojenje številnih rastlin
Zračna grebenica - način vegetativnega razmnoževanja rastlin; skorjo na vejici poševno zarežemo, zarezano mesto obdamo z vlažnim mahom ali zemljo in ovijemo s polivinilom ; polivinil zavežemo na zgornji in spodnji strani; na zarezanem mestu bodo pognale korenine in jih bomo videli, ko bodo predrle mah; vejico s koreninami odrežemo in vsadimo
Zračna korenina - korenina, ki raste iz stebla nad poviršino tal
Žila - debelejše tkivo na listu, po katerem se pretakajo voda in hranilne snovi; ponavadi se dviga nad listno površino ali pa je drugače obarvana kot ostali deli lista
Žile - vlaknato tkivo, sestavljeno iz floema in ksilema ter pogosto tudi iz kambija
Žilnatost listov - razporeditev listnih žil po listni ploskvi
Živica - stranski poganjek, ki se lahko zakorenini v prst in požene novo rastlino
Živika, pritlika - steblo, ki raste po talnem površju in se v presledkih ukoreninja; lahko postane samostojna rastlina
Žleza - posebna struktura za izločanje snovi (predvsem sladkorni sirup)
AstroKaktus.com
Navodila za gojenje
Slovar pojmov

Rod Pachypodium

Volnata uš

Lophophora williamsii, Peyotl

Kaktus

Prva o kaktusarstvu

Druga o kaktusarstvu

Slabe strani zbiranja kaktusov

Kaktusarski zakoni

Zemlja za kaktuse

Fizikalne lastnosti substratov

Kaljivost semena in dormanca

Presnova kaktusov - uvod

Presnova kaktusov - preživetje v puščavi

Presnova kaktusov - razmnoževanje

Presnova kaktusov - zgradba kaktusov

Presnova kaktusov - organi kaktusov

Presnova kaktusov - funkcija reber

Presnova kaktusov - struktura tkiv I

Presnova kaktusov - struktura tkiv II

Presnova kaktusov - koreninski sistem

Presnova kaktusov-kemijske sestavin tkiv

Procesi presnove - CAM presnova

Procesi presnove - svetloba

Procesi presnove - ohranitev vode

Presnova kaktusov - Vreme

Presnova kaktusov - Bolezni

Ogrevanje rastlinjaka

Alternativno gojenje kaktusov

Sočasno cvetenje kaktusov

Astrophytum asterias cv. Super Knipping

Vegetativno razmnoževanje havortij

Kaktusi in digitalna fotografija

Sejem FlormartMiflor v Padovi

Radioaktivnost in kaktusi

Blosfeldia liliputana Werdermann

Glivična obolenja kaktusov I

Glivična obolenja kaktusov II

Glivična obolenja kaktusov III

Glivična obolenja kaktusov IV

Glivična obolenja kaktusov V

Glivična obolenja kaktusovh VI

Glivična obolenja kaktusov VII

Glivična obolenja kaktusov VII

Frailea grahliana

Discocactus horstii Buin & Bred

Kaj je Cintia odieri

Notocactus kovaricii (Haw.) Krainz

Neolloydia lophophoroides (Werd.)And.

Prezimni kaktusi I

Prezimni kaktusi II

Prezimni kaktusi III

Prezimni kaktusi V

Prezimni kaktusi IV

Če je seme zanič VI

Če je seme zanič V

Če je seme zanič IV

Če je seme zanič III

Če je seme zanič II

Če je seme zanič I

Pediocactus papyracanthus (Engelm.) Benson I

Pediocactus papyracanthus (Engelm.) Benson II

Rod Sclerocactus II

Rod Sclerocactus I

 

Copiright - Zvone Rovšek
Domena Kaktu.si je nastala 1. aprila 2009.